Vedtekter

§​ ​1​ ​Navn

§ 1.1

Organisasjonens navn er Cogito NTNU

§ 1.2

Tillatte permutasjoner er: Cogito

 

§ 2 Formål

Cogito er en frivillig, ideell organisasjon for å fremme interesse for læring og utvikling av kunstig intelligens på alle nivåer.

 

§ 3 Medlemskap

§ 3.1 Ordinært medlemskap

§ 3.1.1

Ordinært medlemskap i organisasjonen krever godkjent opptak. Opptak skal kun være åpent for studenter ved NTNU. Styret bestemmer hvordan opptaket gjennomføres.

§ 3.1.2

Ledelsen kan i ekstraordinære situasjoner tillate personer som ikke omfattes av §3.1.1 å bli ordinært medlem. Avgjørelsen må være enstemmig.

§ 3.2 Kjernemedlemskap

§ 3.2.1

Kjernemedlemskap i organisasjonen krever godkjent opptak til et verv i organisasjonen. Opptak skal være åpent for alle medlemmer, og studenter ved NTNU.

§ 3.2.2

Styret bestemmer hvordan kjernemedlem-opptak gjennomføres.

§ 3.2.3

Ved avsluttet kjernemedlemskap blir vedkommende ordinært medlem.

§ 3.3 Utmelding

§ 3.3.1

Alle medlemmer kan melde seg ut av organisasjonen ved å melde fra skriftlig til styret i en oppsigelsesmelding.

§ 3.3.2

Utmeldingsdato spesifiseres i oppsigelsesmeldingen. Om dato ikke er spesifisert gjelder utmeldingen fra den datoen oppsigelsesmeldingen mottas.

§ 3.3.3

Når en person ikke lenger oppfyller kravene for medlemskap i organisasjonen vil medlemskapet opphøre.

§ 3.3.4

Styret kan, ved spesielle omstendigheter, utestenge medlemmer fra organisasjonen, midlertidig eller permanent, ved ⅔ flertall. Vedkommende skal motta skriftlig begrunnelse for utestengelsen.

§ 3.3.5

Ved en eventuell anking, må denne sendes skriftlig til styret innen to uker fra begrunnelsen for utestengelse sendes ut.

§ 3.4 Krav for medlemskap

§ 3.4.1

Styret bestemmer kravene for medlemskap og disse skal være tilgjengelig for alle.

§ 3.4.2

Ved generalforsamling 2019 skal minstekravene for medlemskap flyttes inn i vedtektene.

 

§ 4 Generalforsamling

§ 4.1 Generelt

§​ 4.1.1

Generalforsamlingen er organisasjonens høyeste myndighet og skal holdes minst én gang i året. Den er beslutningsdyktig ved oppmøte av minst ⅔ av organisasjonens kjernemedlemmer.

§​ 4.1.2

Alle medlemmer har møte- og talerett på generalforsamling. Kjernemedlemmer har stemmerett på generalforsamling.

§​ 4.2 Ordinær generalforsamling

§​ 4.2.1

Ordinær generalforsamling skal avholdes 1 gang i året. Ordinær generalforsamling må avholdes mellom nyttår og påske.

§​ 4.2.2

Innkalling skal sendes ut til alle medlemmer senest 1 måned før generalforsamling.

§​ 4.2.3

Saker til behandling skal sendes til styret senest 2 uker før generalforsamling. Alle sakene skal tas med i sakslisten til generalforsamlingen.

§ 4.2.4

Kun medlemmer kan sende inn saker til behandling.

§​ 4.2.5

Saksliste skal være tilgjengelig for organisasjonens medlemmer senest 1 uke før generalforsamling.

§ 4.2.6

Forslag til endringer av vedtekter skal være tilgjengelig for organisasjonens medlemmer senest 1 uke før generalforsamling.

§​ 4.3 Ekstraordinær generalforsamling

§​ 4.3.1

Styret kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.

§​ 4.3.2

Det skal kalles inn til ekstraordinær generalforsamling dersom minst ⅓ av kjernemedlemmene, eller minst 10 kjernemedlemmer, ønsker det.

§​ 4.3.3

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal sendes ut til medlemmene senest 2 uker i forveien.

§ 4.3.4

Innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelle forslag til vedtektsendringer.

§​ 4.3.5

Medlemmer har rett til fjerndeltakelse på ekstraordinær generalforsamling.

 

§​ ​5​ ​Valg

§​ 5.1 Valg av styre

§ 5.1.1

Valg av ledelse skal gjennomføres på ordinær generalforsamling, men kan unntaksvis gjennomføres på ekstraordinær generalforsamling.

§ 5.1.2

Gruppeledere og gruppenestledere skal velges internt i gruppene innen 2 uker etter ordinær generalforsamling, men kan unntaksvis velges internt i gruppene ved behov.

§ 5.1.3

Styret trer i kraft 1 måned etter generalforsamling.

§​ 5.2 Nominasjon

§ 5.2.1

Foreløpig oversikt over nominerte til ledelsen skal sendes ut med sakslisten til generalforsamling.

§​ 5.2.2

Kandidater kan stille til valg helt frem til første appell i den respektive stillingen.

§ 5.2.3

Ved nye nominasjoner til ledelsen skal dette fortløpende annonseres til medlemmene.

§ 5.2.4

Ved nye nominasjoner til gruppeleder, skal dette fortløpende annonseres til gruppen.

 

§ 6 Endring av vedtekter

§ 6.1 Flertall

§ 6.1.1

Endring av vedtekter kan kun gjøres på generalforsamling med minst ⅔ flertall.

§ 6.2 Endringer utenom generalforsamling

§ 6.2.1

Styret kan korrigere stavefeil i vedtektene utenom generalforsamling.

§ 6.2.2

Ved endringer utenom generalforsamling, skal medlemmene umiddelbart informeres om endringene. Endringene blir kun gjeldende dersom det ikke mottas én eller flere klager innen to uker.

§ 6.2.3

Kun medlemmer kan klage på endringer.

§ 6.2.4

Påklagde endringer kan ikke tas opp til avstemning før neste generalforsamling.

 

§ 7 Ledelsen

§​ 7.1

Ledelsen består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og bedriftskontakt.

§​ 7.2

Ledelsens oppgave er å lede og representere organisasjonen.

 

§ 8 Styret

§​ 8.1

Styret er organisasjonens nest høyeste myndighet etter generalforsamlingen. Styrets oppgave
er å styre organisasjonen etter dens vedtak og formål.

§​ 8.2

Styret består av ledelsen og gruppelederne.

§​ 8.3

Gruppelederne har 1 stemme hver som de benytter på vegne av sine grupper. Ledelsen har 1 samlet stemme.

 

§ 9 Tillitsvalgt

§ 9.1

Det skal til enhver tid være en tillitsvalgt i organisasjonen.

§ 9.2

Tillitsvalgt sin oppgave er å representere medlemmene anonymt i organisasjonen.

§ 9.3

Tillitsvalgt har taushetsplikt.

§ 9.4

Tillitsvalgt velges på generalforsamling.

§ 9.5

Fra generalforsamling 2019 skal den tillitsvalgte ikke inneha en styrestilling.

 

§ 10 Oppløsning av organisasjonen

§ 10.1

Generalforsamlingen kan vedta oppløsning av organisasjonen ved minst ¾ flertall, dersom det er mindre enn 10 motstemmer.

§ 10.2 Gjennomføring av oppløsning

§ 10.2.1

Ved oppløsning av organisasjonen skal det velges et avviklingsstyre.

§ 10.2.2

Avviklingsstyret skal velges på ekstraordinær generalforsamling senest 4 uker etter vedtak om oppløsningen av organisasjonen.

§ 10.2.3

Organisasjonens utstyr og midler skal ved oppløsning doneres til foreninger, ev. prosjekter, med liknende formål. Denne beslutningen gjøres av avviklingsstyret.

 

§ 11 Strategidokument

§ 11.1

Styret skal ha et oppdatert strategidokument som skal være tilgjengelig for medlemmer i organisasjonen.

§ 11.2

Strategidokumentet skal minimum inneholde visjon, målsetting og styringsplan.

 

§ 12 Vedtektsdokument

§ 12.1

Vedtektene skal til enhver tid være tilgjengelig for alle medlemmer.

§ 12.2

Organisasjonens vedtekter ble første gang vedtatt på stiftelsesmøtet 10/3-2018, og kan bli endret på senere generalforsamlinger. Siste endringsdato skal stå på forsiden av vedtektsdokumentet.

§ 12.3

Det skal føres endringslogg av vedtektene med begrunnelse for endringene.

 

 

Gjeldende vedtekter vedtatt: 10. mars 2018