Vedtekter

Stiftet: 10. mars 2018

Gjeldende vedtekter vedtatt: 09. februar 2019

 

§ 1​ Navn

§ 1.1

Organisasjonens offisielle navn er Cogito NTNU.

§ 1.2

Andre tillatte navn er: Cogito.

§ 2 Formål

Cogito er en frivillig, ideell organisasjon med formål å fremme interesse for læring og utvikling av kunstig intelligens på alle nivåer.

§ 3 Medlemskap

§ 3.1 Ordinært medlemskap

§ 3.1.1

Ordinært medlemskap i organisasjonen krever godkjent opptak. Opptak skal kun være åpent for studenter ved NTNU. Styret bestemmer hvordan opptaket gjennomføres.

§ 3.1.2

Ledelsen kan i ekstraordinære situasjoner tillate personer som ikke omfattes av §3.1.1 å bli ordinært medlem. Avgjørelsen må være enstemmig.

§ 3.2 Kjernemedlemskap

§ 3.2.1

Kjernemedlemskap i organisasjonen krever godkjent opptak til et verv i organisasjonen. Opptak skal være åpent for alle medlemmer, og studenter ved NTNU.

§ 3.2.2

Styret bestemmer hvordan kjernemedlem-opptak gjennomføres.

§ 3.2.3

Ved avsluttet kjernemedlemskap får vedkommende tilbud om ordinært medlemskap.

§ 3.3 Utmelding

§ 3.3.1

Alle medlemmer kan melde seg ut av organisasjonen ved å melde fra skriftlig til styret i en oppsigelsesmelding.

§ 3.3.2

Utmeldingsdato spesifiseres i oppsigelsesmeldingen. Om dato ikke er spesifisert gjelder utmeldingen fra datoen oppsigelsesmeldingen mottas.

§ 3.3.3

Når et medlem ikke lenger oppfyller kravene for medlemskap i organisasjonen vil medlemskapet opphøre.

§ 3.3.4

Styret kan, ved spesielle omstendigheter, utestenge medlemmer fra organisasjonen, midlertidig eller permanent, ved ⅔ flertall. Vedkommende skal motta skriftlig begrunnelse for utestengelsen.

§ 3.3.5

Ved en eventuell anking, må denne sendes skriftlig til styret innen to uker fra begrunnelsen for utestengelse sendes ut.

§ 3.4 Krav for medlemskap

§ 3.4.1

Styret bestemmer kravene for medlemskap og disse skal være tilgjengelig for alle.

§ 3.4.2

For å opprettholde ordinært medlemskap må medlemmet gjennomføre oppgaver for organisasjonen, definert av styret. Dersom et ordinært medlem var inaktiv forrige semester, vil medlemmet få en skriftlig advarsel. Dersom pliktene ikke blir gjennomført én måned etter at den skriftlige advarselen blir sendt ut, vil medlemmet bli fjernet.

§ 3.4.3

For å opprettholde kjernemedlemskap må medlemmet gjennomføre oppgavene som hører med vervet.

§ 3.5 Pang

§ 3.5.1

Etter til sammen fire semestre kan kjernemedlemmer pensjonere seg og få tittelen pang.

§ 3.5.2

En pang har samme rettigheter som ordinære medlemmer, men trenger ikke utføre oppgaver for å opprettholde medlemskapet.

§ 3.6 Æresmedlem

§ 3.6.1

Medlemmer som har bidratt spesielt i organisasjonen kan få tittelen æresmedlem.

§ 3.6.2

Æresmedlemmer får tilbud om pang-status på livstid.

§ 3.6.3

Alle medlemmer kan nominere æresmedlemmer. Nominasjoner godkjennes av styret.

§ 4 Generalforsamling

§ 4.1 Generelt

§ 4.1.1

Generalforsamlingen er organisasjonens høyeste myndighet. Den er beslutningsdyktig ved oppmøte av minst 2⁄3 av organisasjonens kjernemedlemmer.

§ 4.1.2

Alle medlemmer har møte- og talerett på generalforsamling. Kjernemedlemmer har i tillegg stemmerett.

§ 4.2 Ordinær generalforsamling

§ 4.2.1

Ordinær generalforsamling skal avholdes én gang i året. Ordinær generalforsamling må avholdes før påske.

§ 4.2.2

Innkalling skal sendes ut til alle medlemmer senest én måned før generalforsamling.

§ 4.2.3

Saker til behandling skal sendes til styret senest to uker før generalforsamling. Alle sakene skal tas med i sakslisten til generalforsamlingen.

§ 4.2.4

Kun medlemmer kan sende inn saker til behandling.

§ 4.2.5

Saksliste skal være tilgjengelig for organisasjonens medlemmer senest én uke før generalforsamling.

§ 4.2.6

Forslag til endringer av vedtekter skal være tilgjengelig for organisasjonens medlemmer senest én uke før generalforsamling.

§ 4.3 Ekstraordinær generalforsamling

§ 4.3.1

Styret kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.

§ 4.3.2

Det skal kalles inn til ekstraordinær generalforsamling dersom minst ⅓ av kjernemedlemmene, eller minst 10 kjernemedlemmer, ønsker det.

§ 4.3.3

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal sendes ut til medlemmene senest to uker i forveien.

§ 4.3.4

Innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelle forslag til vedtektsendringer.

§ 4.3.5

Medlemmer har rett til fjerndeltakelse på ekstraordinær generalforsamling.

§ 5 Valg

§ 5.1 Valg av styre

§ 5.1.1

Valg av ledelse skal gjennomføres på ordinær generalforsamling, men kan unntaksvis gjennomføres på ekstraordinær generalforsamling.

§ 5.1.2

Gruppeledere og gruppenestledere skal velges internt i gruppene innen to uker etter ordinær generalforsamling, men kan unntaksvis velges internt i gruppene ved behov.

§ 5.1.3

Styret trer i kraft én måned etter generalforsamling.

§ 5.2 Nominasjon

§ 5.2.1

Foreløpig oversikt over nominerte til ledelsen skal sendes ut med sakslisten til generalforsamling.

§ 5.2.2

Kandidater kan stille til valg helt frem til første appell i den respektive stillingen.

§ 5.2.3

Ved nye nominasjoner til ledelsen skal dette fortløpende annonseres til medlemmene.

§ 5.2.4

Ved nye nominasjoner til gruppeleder, skal dette fortløpende annonseres til gruppen.

§ 6 Endring av vedtekter

§ 6.1 Flertall

§ 6.1.1

Endring av vedtekter kan kun gjøres på generalforsamling med minst ⅔ flertall.

§ 6.2 Endringer utenom generalforsamling

§ 6.2.1

Styret kan korrigere stavefeil i vedtektene utenom generalforsamling.

§ 6.2.2

Ved endringer utenom generalforsamling, skal alle medlemmer umiddelbart informeres om endringene. Endringene blir kun gjeldende dersom det ikke mottas én eller flere klager innen to uker.

§ 6.2.3

Kun medlemmer kan klage på endringer.

§ 6.2.4

Påklagde endringer kan ikke tas opp til avstemning før neste generalforsamling.

§ 7 Ledelsen

§ 7.1

Ledelsen består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og bedriftskontakt.

§ 7.2

Ledelsens oppgave er å lede og representere organisasjonen.

§ 8 Styret

§ 8.1

Styret er organisasjonens nest høyeste myndighet etter generalforsamlingen. Styrets oppgave er å styre organisasjonen etter dens vedtak og formål.

§ 8.2

Styret består av ledelsen og gruppelederne.

§ 8.3

Gruppelederne har én stemme hver som de benytter på vegne av sine grupper. Ledelsen har én samlet stemme.

§ 9 Tillitsvalgt

§ 9.1

Det skal til enhver tid være en tillitsvalgt i organisasjonen.

§ 9.2

Tillitsvalgt sin oppgave er å representere medlemmene anonymt i organisasjonen.

§ 9.3

Tillitsvalgt har taushetsplikt.

§ 9.4

Tillitsvalgt velges på generalforsamling.

§ 9.5

Tillitsvalgte kan ikke sitte i styret eller i ledelsen.

§ 10 Oppløsning av organisasjonen

§ 10.1

Generalforsamlingen kan vedta oppløsning av organisasjonen ved minst ¾ flertall, dersom det er mindre enn 10 motstemmer.

§ 10.2 Gjennomføring av oppløsning

§ 10.2.1

Ved oppløsning av organisasjonen skal det velges et avviklingsstyre.

§ 10.2.2

Avviklingsstyret skal velges på ekstraordinær generalforsamling senest fire uker etter vedtak om oppløsningen av organisasjonen.

§ 10.2.3

Organisasjonens utstyr og midler skal ved oppløsning doneres til foreninger, ev. prosjekter, med liknende formål. Denne beslutningen gjøres av avviklingsstyret.

§ 11 Strategidokument

§ 11.1

Styret skal ha et oppdatert strategidokument som skal være tilgjengelig for medlemmer i organisasjonen.

§ 11.2

Strategidokumentet skal minimum inneholde visjon, målsetting og styringsplan.

§ 12 Vedtektsdokument

§ 12.1

Vedtektene skal til enhver tid være tilgjengelig for alle medlemmer.

§ 12.2

Organisasjonens vedtekter ble første gang vedtatt på stiftelsesmøtet 10/3-2018, og kan bli endret på senere generalforsamlinger. Siste endringsdato skal stå på forsiden av vedtektsdokumentet.

§ 12.3

Det skal føres endringslogg av vedtektene med begrunnelse for endringene.